How to make Payment
กรณีขอสินเชื่อผ่านธนาคารกสิกรไทย
เอกสารที่ต้องเตรียมเพื่อยื่นขอการพิจารณาสินเชื่อมีดังนี้
เอกสารเกี่ยวกับบริษัท
1.สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมสำเนาวัตถุประสงค์  (มีอายุไม่เกิน 3 เดือน)
(เซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง + ประทับตรา)    
2.สำเนาหนังสือบริคนห์สนธิ และข้อบังคับนิติบุคคล  (มีอายุไม่เกิน 3 เดือน)
(เซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง + ประทับตรา)        
3.สำเนาทะเบียนผู้ถือหุ้น (บอจ.5) (มีอายุไม่เกิน 3 เดือน)
(เซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง + ประทับตรา)        
4. สำเนาใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนบริษัทฯ / ใบทะเบียนการค้า
(เซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง + ประทับตรา)        
5.  งบการเงินฉบับยื่นสรรพากร (งบดุล,งบกำไรขาดทุน,หมายเหตุประกอบงบการเงิน) ย้อนหลัง 3 ปี
(เซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง + ประทับตรา)        
6. ภพ.20 (ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม)
(เซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง + ประทับตรา)         
7.  ภงด.30 ของปี 2556 ตั้งแต่เดือน ม.ค.-ปัจจุบัน เดือนที่ขอเครดิต
(เซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง + ประทับตรา)        
8. รายการเดินบัญชี (Statement) จากสถาบันการเงินอื่น ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 6 เดือน ในนามบริษัท และในนามกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ถือหุ้นเกิน 50%
(เซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง + ประทับตรา)        
9. Profile บริษัท (ถ้ามี เพื่อในในการเขียน APP)
(เซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง + ประทับตรา)  
10. รายการทางการค้าด้านซื้อ-ขาย เช่น บิลซื้อขาย สัญญาว่าจ้าง (ขอ 3 รายชื่อคู่ค้าจำนวน 5 ใบ)
(เซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง + ประทับตรา)       
 
เอกสารส่วนตัวของผู้ขอเครดิต
11. สำเนาบัตรประชาชน+ทะเบียนบ้าน ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) (ผู้มีอำนาจลงนาม / ผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 20% ขึ้นไปทุกคน)
(เซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง)    
12. สำเนาบัตรประชาชน+ทะเบียนบ้านคู่สมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
(เซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง)  
13. สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
(เซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง)  
14. ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลทางโทรสาร (ฟอร์มเอกสารจากทางธนาคาร)
(ลงนาม + ประทับตรา)  
15. ใบสมัครบริการสินเชื่อธุรกิจลูกค้าผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดย่อม (ฟอร์มเอกสารจากธนาคาร)
(ลงนาม + ประทับตรา) 
 
กรณีขอสินเชื่อผ่านบริษัทลิสซิ่ง
เอกสารที่ต้องเตรียมเพื่อยื่นขอการพิจารณาสินเชื่อมีดังนี้
1.สำเนาหนังสือรับรอง พร้อมวัตถุประสงค์  (มีอายุไม่เกิน 3 เดือน)
(กรรมการ ลงนาม + ประทับตรา ทุกหน้า)  2 ชุด
     ชุด1 เพื่อตรวจสอบเครดิตบูโร
     ชุด2 เพื่อสินเชื่อกับบริษัทลิสซิ่ง

2.สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจลงนาม
(กรรมการ ลงนาม รับรองสำเนาถูกต้อง)  ขึ้นคร่อม 2 ชุด
ชุด1 เพื่อตรวจสอบเครดิตบูโร
ชุด2 เพื่อสินเชื่อกับบริษัทลิสซิ่ง
3.สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้ค้ำประกัน
(ผู้ค้ำลงนาม รับรองสำเนาถูกต้อง) ขีดคร่อม 2ชุด
ชุด1 เพื่อตรวจสอบเครดิตบูโร
ชุด2 เพื่อสินเชื่อกับบริษัทลิสซิ่ง
4. สำเนาใบภาษีมูลค่าเพิ่ม  (ภ.พ. 20)
5.  สำเนางบการเงินย้อนหลัง 3 ปี
6. สำเนาบัญชีธนาคาร ย้อนหลัง 6 เดือน (ทุกบัญชี)
7.  สำเนาภพ. 30  ย้อนหลัง 6 เดือน
8. รายละเอียดเครื่องจักร (ใบสั่งจอง, ใบเสนอราคา และแคตตาล็อค)
9. กรอกรายละเอียดในใบสมัครสินเชื่อ
10. ลงนามในหนังสือยินยอมเปิดเผยข้อมูลเครดิตบูโร จำนวน 5 แผ่น
     (ไม่ต้องกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มเครดิตบูโร)
11. แผนที่ออฟฟิศ / โรงงาน
**หมายเหตุ  :  ลำดับที่ 1-3 ลงนามรับรองสำเนา จำนวน 2 ชุด และ 4-11 ไม่ต้องรับรองสำเนา จำนวน 1 ชุด**
 
เอกสารเพื่อใช้ในการพิจารณาวงเงิน
 
กรณี นิติบุคคล
1.  สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  และวัตถุประสงค์ของนิติบุคคล  (อายุไม่เกิน 90 วัน)
2.  สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของนิติบุคคล
3.  สำเนาทะเบียนผู้ถือหุ้น (อายุไม่เกิน 90 วัน)
4.  สำเนาหนังสือรับรอง ตราประทับ
5.  สำเนาทะเบียนพาณิชย์/ทะเบียนการค้า
6.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน+ ทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจลงนาม + ผู้ค้ำประกันซึ่งถือหุ้นรวมกันเกิน 50 %
7. งบการเงิน  (ทั้งงบดุล ,งบกำไรขาดทุน พร้อมหมายเหตุประกอบงบการเงิน)  3  ปี ย้อนหลัง
8. รายการเดินบัญชี (Statement) จากสถาบันการเงินต่างๆ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 6 เดือน
9. ภงด. 51 (ถ้ามี)
10. รายชื่อ Customer และ Suppliers (ถ้ามี)
11. บัญชีเจ้าหนี้การค้า (ระบุรายละเอียด รายชื่อ, มูลค่า และ Aging) (ถ้ามี)
12. บัญชีสินค้าคงคลัง (แสดงประเภท, มูลค่า, Aging) (ถ้ามี)
13. บัญชีลูกหนี้การค้า (ระบุรายละเอียด รายชื่อ, มูลค่า และ Aging) (ถ้ามี)
14. แผนผังการบริหารองค์กร  (ถ้ามี)
15. Company Profile และแผนการตลาด (ถ้ามี)
16. ใบสรุปยอดขาย, ยอดสั่งซื้อเป็นรายเดือนย้อนหลัง 6 เดือน (ถ้ามี)
17. เอกสารประกอบการประเมินรายได้อื่นๆ เช่น สมุดรับ-จ่าย , สมุดบัญชีเงินฝาก (ถ้ามี)
18. เอกสารการเสียภาษี (เช่น ภพ. 30)
19. เอกสารการรับจ้างหรือสัญญางาน (ถ้ามี)
20. แผนที่ตั้งกิจการ
 
กรณี บุคคลธรรมดา
1.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน+ ทะเบียนบ้านของผู้กู้  ,คู่สมรส (ถ้ามี) , ผู้ค้ำประกัน
2.  สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล (ถ้ามี) ของผู้กู้ , คู่สมรสผู้กู้ , ผู้ค้ำประกัน
3.  สำเนาทะเบียนสมรสหรือใบหย่า (ถ้ามี) , สำเนาใบมรณบัตรของคู่สมรส (ถ้ามี)
4.  สำเนาทะเบียนพาณิชย์/ทะเบียนการค้า/ ภพ.20
5.  รายการเดินบัญชี (Statement) จากสถาบันการเงินต่างๆ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า  6  เดือน
6.  เอกสารการรับจ้างหรือสัญญางาน( ถ้ามี )
7.  เอกสารประกอบการประเมินรายได้อื่นๆ เช่น สมุดรับ-จ่าย , สมุดบัญชีเงินฝาก ( ถ้ามี )
8.  แผนที่ตั้งกิจการ