Human Resource Management Executive - Personal Manager - สาธร, seven

Human Resource Management Executive

Personal Manager

Full Time  |  กรุงเทพมหานคร, สาธร  |  Posted on Mar 31, 2015

Job Description

- รับผิดชอบการเก็บรวบรวมและตรวจสอบข้อมูลการมาปฏิบัติงานของพนั กงาน ดำเนินการคำนวณ จัดทำรายงานและนำส่งธนาคาร และดำเนินการจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายค่าจ้าง เพื่อให้การจ่ายค้าจ้างเงินเดือนถูกต้องและทันเวลา - รับผิดชอบการเบิกจ่ายสวัสดิการพนักงาน นำส่งรายงานที่เกี่ยวกับสวัสดิการ เพื่อให้พนักงานได้รับสวัสดิการที่ถูกต้องและทันเวลา - รับผิดชอบในการดูแลความเป็นอยู่ของพนักงาน ดำเนินการจัดกิจกรรมพนักงาน จัดทำวารสารภายใน และให้คำปรึกษาแก่พนักงาน เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีภายในบริษัทฯ คุณสมบัติประจำตำแหน่ง (Job Specifications) - เพศชาย หรือเพศหญิง อายุไม่เกิน 35ปี - ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท นิติศาสตร์ หรือรัฐศาสตร์ หรือการบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือบริหารธุรกิจ - ประสบการณ์การทำงานด้านการจ่ายค่าจ้าง ไม่น้อยกว่า 2 ปี - ประสบการณ์การทำงานด้านการสวัสดิการ ไม่น้อยกว่า 2 ปี - ประสบการณ์การทำงานด้านแรงงานสัมพันธ์ ไม่น้อยกว่า 2 ปี - คะแนน TOEIC 550 ขึ้นไป


Requirements:

​คุณสมบัติประจำตำแหน่ง (Job Specifications)
- เพศชาย หรือเพศหญิง อายุไม่เกิน 35ปี
- ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท นิติศาสตร์ หรือรัฐศาสตร์ หรือการบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือบริหารธุรกิจ
- ประสบการณ์การทำงานด้านการจ่ายค่าจ้าง ไม่น้อยกว่า 2 ปี
- ประสบการณ์การทำงานด้านการสวัสดิการ ไม่น้อยกว่า 2 ปี
- ประสบการณ์การทำงานด้านแรงงานสัมพันธ์ ไม่น้อยกว่า 2 ปี
- คะแนน TOEIC 550 ขึ้นไป

How to Apply

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง (Job Specifications)

- เพศชาย หรือเพศหญิง อายุไม่เกิน 35ปี

- ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท นิติศาสตร์ หรือรัฐศาสตร์ 

หรือการบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือบริหารธุรกิจ

- ประสบการณ์การทำงานด้านการจ่ายค่าจ้าง ไม่น้อยกว่า 2 ปี

- ประสบการณ์การทำงานด้านการสวัสดิการ ไม่น้อยกว่า 2 ปี

- ประสบการณ์การทำงานด้านแรงงานสัมพันธ์ ไม่น้อยกว่า 2 ปี

- คะแนน TOEIC 550 ขึ้นไป

If you want to apply, please click at below button.Share this Post:

Job Summary

Work Location

Get Direction